2011-05-10 15:47Nyheter

Stora utmaningar på FN:s toppmöte för världens fattigaste

 

- När statschefer och regeringar den här veckan samlas i Istanbul på FN:s toppmöte för världens fattigaste länder, måste de rika länderna ta sitt ansvar och leva upp till sina biståndslöften, säger Karin Gregow, handläggare på Forum Syd.

Vid konferensen i Istanbul ska man utvärdera hur det handlingsprogram som utarbetades i Bryssel för tio år sedan har genomförts och vilka resultat biståndspolitiken och utvecklingssamarbetet har gett. Ett nytt handlingsprogram för de minst utvecklade länderna ska utarbetas för perioden 2011–2020.

48 av världens länder hör till den grupp av länder som FN betecknar som "de minst utvecklade". Av dessa finns 33 i Afrika. G8-länderna åtog sig 2005 att dubbla sitt bistånd till Afrika, från 25 miljarder USD per år till 50 miljarder. Dessa löften har inte uppfyllts. Siffror från OECD nyligen visar att Afrika endast fått ytterligare 11 miljarder USD.

- Världens fattigaste länder står inför stora utmaningar om de ska kunna lyfta sina befolkningar ur fattigdomen. Världens minst utvecklade länder har en större och mer utbredd fattigdom, liksom högre barn- och mödradödlighet. Dessa länder har också drabbats hårdast av de stigande matpriserna, eftersom de ofta är nettoimportörer av livsmedel. Flera länder har skakats av hungerkravaller, bland annat Mozambique i höstas.

- Om Millenniemålen om halverad fattigdom 2015 ska kunna uppfyllas måste både kvantiteten och kvaliteten på biståndet från de rika länderna till de fattigaste öka, säger Karin Gregow.

För vidare information, kontakta Karin Gregow, handläggare på Forum Syd, tel: 08-50637162, karin.gregow@forumsyd.org


Om ForumCiv

Forum Syd har fler än 140 medlemsorganisationer och ett stort antal samarbetsorganisationer och nätverk världen över. Vårt fokus är att stärka det civila samhället i arbetet med demokrati och mänskliga rättigheter. Vårt arbete ger kraft att förändra.

Kontaktpersoner

Britt-Louise Andersson
Head of Advocacy and Communication
Britt-Louise Andersson
Linnéa Frändå
Communications Officer
Linnéa Frändå